Privacyverklaring

Bij IGNIUS vinden wij uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken wij u duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. IGNIUS BV, gevestigd aan de Oudegracht 133, 1811 CC in Alkmaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

IGNIUS
De Kaaz – Office Maaslander
Marterkoog 7b
1822 BK  Alkmaar
+31 (0)6-5727 6606
www.ignius.nl

Dick Pieters is de Functionaris Gegevensbescherming van IGNIUS. Hij is te bereiken via info@ignius.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten kan het zijn dat we om persoonsgegevens vragen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren. Onder dienstverlening valt ook informatieverstrekking over nieuws en bijeenkomsten. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. De gegevens blijven onbeperkt bewaard in onze database tenzij u daar bezwaar tegen maakt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam en adresgegevens
  • Contactgegevens (waaronder e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s)
  • Geslacht
  • Functie
  • Bedrijfsnaam 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van uw opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ignius.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

  • Het afhandelen van facturen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IGNIUS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Social Media Plug-ins

Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende social media, waaronder Twitter, LinkedIn, Google en Instagram. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Naast de toegang tot deze sociale media, worden via websites ook video’s getoond welke van websites van derden, waaronder YouTube, afkomstig.

Delen van persoonsgegevens

IGNIUS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anders gezegd, wij verstrekken alleen persoonsgegevens als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heef het recht om de persoonsgegevens die IGNIUS over u heeft verzameld in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Tenminste, als u een relatie met ons bedrijf heeft of heeft gehad. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door IGNIUS sturen naar: info@IGNIUS.nl. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen door contact met ons op te nemen via info@ignius.nl Na uw bezwaar verwijderen wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Denk hierbij aan kopieën van facturen die wij verplich zijn zeven jaar te bewaren. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze diensten door dit te melden bij info@ignius.nl Tevens kunt u zich via onze nieuwsbrief afmelden via de daarbij vermelde link.
IGNIUS wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IGNIUS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@ignius.nl

Wijzigingen

Indien deze privacyverklaring wijzigt, dan vindt u de meest recente versie van de privacyverklaring van IGNIUS op deze pagina.
Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande kunt u contact opnemen met:

IGNIUS
De Kaaz – Office Maaslander
Marterkoog 7b
1822 BK  Alkmaar
+31 (0)6-5727 6606
www.ignius.nl

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018